FolkLab (Folkórne laboratórium) je nová umelecko-vzdelávacia platforma založená občianskym združením Dragúni v záujme sieťovania umelcov a odborníkov aktívne pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, interpretačného, choreografického, divadelného, performatívneho i vizuálneho umenia, dizajnu, hudobnej kompozície, či umeleckého marketingu, médií a komunikácie v národnom i medzinárodnom kontexte.

FolkLab vytvára podmienky k vzájomnej výmene skúseností a vedomostí aktérov pôsobiacich v rôznych oblastiach umenia s cieľom zužitkovať a aplikovať ich kreatívny a vedomostný potenciál v rámci vzdelávacích i tvorivých aktivít. Ambíciou projektu je iniciovať vzájomnú interakciu a tvorbu tak, aby umelecká realizácia talentovaných mladých tvorcov mohla prebiehať v profesionálnych podmienkach s možnosťou využitia mentorského dohľadu a konzultácií osobností z radov významných a skúsených umelcov a odborníkov z praxe.

garanti

Mgr, art., Mgr, Barbora Morongová, PhD.

tanečná pedagogička a choreografka

V roku 2003 sbsolvovala Vysokú školu múzických umení, o rok neskôr ukončila aj Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore etnológia a kultúrna antropológia. Následne pôsobila ako doktorandka na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, kde v roku  2010 získala doktorát v odbore etnochoreológia. Počas štúdia externe prednášala na Filozofickej Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre predmety zamerané na ľudový tanec a etnochoreológiu. Od roku 2007 pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Desať rokov tancovala v umeleckom súbore Lúčnica, od roku 2002 je členkou občianskeho združenia Dragúni, ktoré je zakladateľom a lídrom v organizovaní Tanečných domov na Slovensku. Ako tanečná pedagogička pôsobila dlhé roky v detskom folklórnom súbore Vienok i Vysokoškolskom umeleckom súbore Technik z Bratislavy. Popri pedagogickej činnosti sa uplatnila aj ako úspešná choreografka (SĽUK, Technik, Vienok, Kobylka a i). Viaceré z jej choreografií získali prestížne ocenenia doma i v zahraničí. Popri práci sa spolu s manželom venuje propagácii tradičného tanca v radoch širokej verejnosti (cyklus Tanečných domov, kurzy ľudového tanca a i. ).  Ako odborná garantka za tanec realizovala výskum tradičnej tanečnej kultúry v rámci národného projektu Digitálne múzeum. Ako expretka je členkou významných odborných komisií a porôt súťaží v oblasti tradičného tanečného umenia, členkou stálej programovej rady Folklórneho festivalu Myjava, autorkou umeleckých i mimoscénických programov na folklórnych festivaloch (FF Myjava, FF Východná, FF Koliesko ai.), predsedníčkou odbornej komisie posudzujúcej návrhy na zápis do zoznamov súvisiacich s agendou UNESCO, členkou Slovenskej komisie UNESCO, Výboru pre kultúrno-osvetovú činnosť Rady vlády SR pre kultúru i viacerých dotačných komisií v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako porotkyňa účinkovala v rámci úspešného TV formátu ZEM SPIEVA. V roku 2018 založila s manželom Ferom edukatívno-performatívnu platformu FolkLab.

Mgr. art. František Morong

tanečný pedagóg, choreograf a producent

Vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave so špecializáciou na tanečné umenie. Ako tanečný interpret sa uplatnil  vo FS Marína, US Lúčnica – sólista 1996 – 2003, JAN (GASP) projekte Husľovačka I., II. a i. Pedagogickú činnosť  pre odbornú i laickú verejnosť realizuje na Slovensku aj v zahraničí (Tanečné domy, folklórne kolektívy, kurzy, workshopy). Originálnym rukopisom sa podpísal pod choreografie a celovečerné programy vo viacerých folklórnych kolektívoch i umeleckých telesách na Slovensku i zahraničí  (Lúčnica, SĽUK, FS Technik, DFS Vienok, DFS Čečinka a i.). Jeho práca bodovala aj na mnohých súťažiach (viacnásobné ocenenia – laureát Akademického Zvolen, laureát Akademickej Nitry, laureát Celoštátnej súťaže tvorivých choreografii, Golden Brige Award – Budapešť). Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni, ktorý funguje v Bratislave nepretržite od roku 2002, bol v roku 2019 zapísaný do národného Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ako líder združenia stojí za organizáciou a produkciou viacerých podujatí a aktivít spojených s propagáciou a prezentáciou tradičnej kultúry: Národný tanečný dom – festival tRadovania, dramatugicky dlhodobo spolupracuje s najväčsím slovenským multimediálnym festivalom Pohoda, pre ktorý vytvoril úspešný interaktívny stage Nay tanečný dom, príležitostne kooperuje aj s festivalmi v zahraničí: Colors of Ostrava, Sziget a i. Autorsky a réžijne sa okrem folklórnych festivalov (MFF Východná, MFF Myjava, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, FF Koliesko – Kokava n.Rimavicou) podieľal aj na rôznych umeleckých, prezentačných a kultúrno-spoločenských projektoch (Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavské Korunovačné slávnosti, Bratislava Brand Festival, Donau Fest, EXPO – Miláno, Superstar TV Markíza a i.). V roku 2018 založil s manželkou Barborou edukatíno-performatívnu platformu FolkLab.