Výzva pre tvorivý tím

vytvorenie hudobno-tanečného diela 2023/24

Prihlášky zasielajte do 30.11. 2023

na email:info@folklab.sk

o. z. Dragúni v rámci projektu FolkLab (folklórne laboratórium) vyhlasuje výzvu na vznik nového hudobno-tanečného diela, (tanečné divadlo, fyzické divadlo, multimediálno-pohybová produkcia ai.) s možnosťou využitia odborno-mentorskej a organizačno-technickej podpory.

Zámerom výzvy je podnietiť interakciu umelcov pôsobiacich v rôznych oblastiach umenia k hľadaniu prienikov a objavovaniu tvorivých prístupov pri tvorbe spoločného autorského diela reflektujúceho tradičnú kultúru v súčastnosti.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podmienky:
Počet členov tvorivého tímu:
2 – 6 osôb z toho:

 • minimálne 1 člen tvorivého tímu musí byť narodený v roku 1988 alebo neskôr
 • minimálne 1 člen tvorivého tímu musí mať vzdelanie v rámci múzického umenia (choreografia, réžia, dramaturgia, scénografia, hudobná kompozícia, tanečné umenie a i.), vizuálneho umenia, filmu alebo multimédií na Slovensku alebo v zahraničí
 • minimálne 1 člen tvorivého tímu musí mať vzdelanie resp. preukázateľnú 5 ročnú prax v oblasti tvorby, interpretácie alebo výskumu tradičnej kultúry
 • Počet interpretov : 4 – 10 osôb
 • Rozsah produkcie: min. 30 min.
 • Odovzdanie diela: do 30. 4. 2024
 • Verejná prezentácia: jún 2024

Platforma FolkLab pre jeden vybratý tvorivý tím zabezpečí:

 • autorský honorár pre členov tvorivého tímu (napr. choreograf, hudobný skladateľ, dramaturg, scénograf, tanečný pedagóg, vizuálny umelec a pod.)
 • honorár pre interpretov za verejnú prezentáciu diela
  priestory, tovary a služby bezprostredne súvisiace s prípravou a verejnou prezentáciou diela (napr. prenájom tanečnej sály, náklady na výrobu kostýmov, scén)
 • propagáciu vzniknutého diela
 • poradenstvo skúseného odborníka z vybratej oblasti umenia počas prípravy diela (po vzájomnej dohode)

Prihláška musí obsahovať:

 • východiskový koncept diela (podstata tvorivého experimentu/folklórneho laboratória)
 • zloženie tvorivého tímu so stručným profesijným životopisom jednotlivých členov (mená interpretov nemusia byť v čase podania prihlášky uvedené, môžu byť zapojení do projektu až na základe konkurzu)
 • predbežný návrh rozpočtu diela
 • harmonogram a preferované miesto/lokalita prípravného procesu
 • referenčné ukážky práce jednotlivých členov tvorivého tímu (max. 2 za osobu): napr. 2 audio/video ukážky (do 3 minút), 2 fotografie tvorby a pod.
 • Prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné zaslať e-mailom na emailovú adresu: info@folklab.sk
 • do 30. novembra 2023.
 • Do predmetu správy uveďte “FolkLab_Výzva“.