Výzva k vzniku umeleckého diela

2022/23
ODKAZ

Prihlášky do 20. októbra 2022.

o. z. Dragúni v rámci projektu FolkLab (folklórne laboratórium) vyhlasuje výzvu na vznik nového performatívneho diela (hudobno-tanečná produkcia, tanečné divadlo, fyzické divadlo, multimediálno-pohybová produkcia ai.) s možnosťou využitia odborno-mentorskej a organizačno-technickej podpory.

téma: ODKAZ

Dielo musí autorsky reflektovať tradičnú ľudovú kultúru spolu s vizuálnym umením, multimédiami alebo informačnými technológiami.

Zámerom výzvy je podnietiť spoluprácu umelcov aktívne pôsobiacich v rôznych umeleckých žánroch s cieľom hľadania tvorivých prienikov a vzájomnej inšpirácie pri vzniku diela.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podmienky:

Počet členov tvorivého tímu: 2 – 6 osôb z toho:

 • minimálne 1 člen tvorivého tímu musí byť narodený v roku 1987 alebo neskôr
 • minimálne 1 člen tvorivého tímu musí mať vzdelanie resp. preukázateľnú  5 ročnú prax v oblasti výskumu, tvorby alebo scénickej prezentácie tradičnej kultúry a folklóru
 • minimálne 1 člen tvorivého tímu musí mať vzdelanie v rámci múzického umenia (choreografia, réžia, dramaturgia, scénografia, hudobná kompozícia, tanečné umenie  a pod.), vizuálneho umenia, multimédií alebo informačných technológií na Slovensku alebo v zahraničí
 • trvanie diela: 20 – 30 minút
 • počet interpretov: 4 – 12 osôb
 • odovzdanie diela: do 20. apríla 2023
 • verejná prezentácia: máj/jún 2023

 

FolkLab pre jeden vybratý tvorivý tím zabezpečí:

 • poradenstvo skúseného odborníka z vybratej oblasti umenia počas prípravy diela (po vzájomnej dohode)
 • autorský honorár pre členov tvorivého tímu (napr. choreograf, hudobný skladateľ, dramaturg, scénograf, tanečný pedagóg, vizuálny umelec a pod.)
 • honorár pre interpretov za verejnú prezentáciu diela
 • priestory, tovary a služby bezprostredne súvisiace s prípravou a verejnou prezentáciou diela (napr. prenájom tanečnej sály, náklady na výrobu kostýmov, scény, propagácia)

Prihláška musí obsahovať:

 • východiskový koncept diela 
 • zloženie tvorivého tímu so stručným profesijným životopisom jednotlivých členov (mená interpretov nemusia byť v čase podania prihlášky uvedené – môžu byť zapojení do projektu až na základe konkurzu) 
 • predbežný návrh rozpočtu diela
 • harmonogram a miesto prípravného procesu
 • referenčné ukážky práce jednotlivých členov tvorivého tímu (max. 2 za osobu): napr. 2 audio/video ukážky (do 3 minút), 2 fotografie tvorby a pod.

 

Prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné zaslať e-mailom na adresu info@folklab.sk do 20. októbra 2022. Do predmetu správy uveďte “FolkLab_ODKAZ“.